Missió, visió i valors

Actualment, Centres Sòcio-Sanitaris Catòlics de Catalunya té associats 54 centres agrupats en 19 congregacions religioses, 10 fundacions i 2 associacions.

Entre els nostres centres s’hi troben residències geriàtriques, centres per a disminuïts, cases d’acollida de mares soles amb els seus fills, menjadors socials, residències sociosanitàries, serveis d’atenció domiciliària, centres de dia i centres psiquiàtrics. Aquests Centres estan repartits per tot el territori de Catalunya.

Treballem en el sector Sociosanitari formant equips multidisciplinaris en col·laboració amb personal religiós i seglar, aconseguint una atenció personalitzada i de qualitat.

MISSIÓ

L’Associació té per objecte servir als seus associats mitjançant la consecució de finalitats i objectius comuns, la protecció dels seus interessos i la coordinació de les seves activitats, en ordre al principal compliment de la seva missió: La millora de la qualitat de vida de les persones dependents, de les persones grans, de les persones amb discapacitats psíquiques o físiques, persones necessitades i marginades socialment en situació o risc d’exclusió social, així com famílies monoparentals amb els seus fills menors d’edat en situació de precarietat i exclusió social.


VISIÓ

Pretenem que totes les entitats associades siguin punt de referència en el sector per la qualitat humana i tècnica de l’atenció que presten a les persones dependents i amb ments recursos i/o en risc d’exclusió social. Apostem per la millora contínua en totes les accions que emprenem i ser exemple de Bones Pràctiques en base a l’Ètica, la Qualitat de la atenció i la Qualitat de Vida del resident.

Volem que totes les persones que treballen i col·laboren als nostres centres, tant treballadors com voluntaris, estiguin qualificades al màxim, per exercir les tasques que se’ls encarreguen.


VALORS

L’Associació es fonamenta en l’humanisme cristià com a base i punt de referència per a la seva actuació.

Així, els valors que es promouen són:

 • La dignitat de la persona, basada en el reconeixement de la persona de ser mereixedora de respecte, siguin quines siguin les seves condicions físiques i/o mentals.
 • La qualitat humana, mostrant maduresa en les actituds i en les valoracions, essent capaç de trobar l’equilibri en els judicis i actuacions, tenint sensibilitat per comprendre actituds i sentiments dels altres i per donar resposta adequada, amb capacitat per comprendre als altres, amb la ment i amb el cor i fer-se càrrec de les situacions, no només mentalment, sinó afectivament i efectivament.
 • L’esperit de servei, com a disposició prompta a servir a l’altre amb humilitat, noblesa i sinceritat.
 • El compromís ètic, tant dels professionals com de les institucions.
 • L’assistència integral a la persona, amb la intervenció coordinada dels diferents professionals que conformen els equips interdisciplinaris.

Així, són finalitats de l’Associació, en el seu àmbit:

 • La representació institucional dels seus associats als òrgans i institucions d’àmbit local, autonòmic, estatal i internacional.
 • La informació, assistència i assessorament permanents als seus associats dins l’àmbit dels seus objectius, així com la representació, coordinació, gestió, defensa i promoció dels interessos que són propis dels seus representats en qualitat d’associats.
 • Intervenir de forma activa i directa en els processos i cicles de formació dels professionals dins tot el seu àmbit funcional i territorial, dissenyant i executant de forma directa, els programes de formació específics, impulsant així els processos de formació dels professionals voluntaris i de totes aquelles persones que interactuen en el marc dels serveis que es presten als membres de l’Associació.
 • Fomentar la solidaritat dels seus membres mitjançant la promoció i creació de serveis comuns de naturalesa assessora i assistencial, programant les accions adequades per aconseguir millores socials i econòmiques per als seus membres associats.
 • Reunir, difondre i publicar informació general i especialitzada sobre la situació social dels col·lectius socials inclosos en la seva missió, així com sobre tots aquells assumptes que siguin considerats d’interès per al compliment dels seus fins concrets.
 • Organitzar debats, reflexions i estudis sobre els assumptes relacionats amb la situació i condicions de vida dels col·lectius socials de referència i elaborar propostes de polítiques socials encaminades sempre a millorar la seva qualitat de vida.
 • Buscar activament tot tipus de col·laboracions, tant d’origen públic com privat, participar i accedir a les convocatòries d’ajuts i subvencions, així com gestionar els recursos obtinguts.
 • Participar i integrar-se en fòrums, plataformes o organismes de coordinació i cooperació nacionals i internacionals, així com participar activament en d’altres organitzacions de caràcter solidari en els col·lectius socials que són del seu interès.